ITERUMS LEDNINGSGRUPPER

Ledningsgruppens roll inom yrkeshögskolan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med arbetslivet, och ledningsgruppen är det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen och dess yrkesrelevans. Majoriteten av ledamöterna ska utgöras av arbetslivsrepresentanter, som bör se sin medverkan i ledningsgruppen som ett led i det strategiska arbetet att försörja yrkesområdet med rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls, det vill säga att de studerande som examineras har den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Iterum som utbildningsanordnare ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla ekonomiska

De lagar och förordningar som reglerar yrkeshögskolan är lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Det finns även olika föreskrifter som Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat om.

Ledningsgruppens allmänna ansvarsområden är att:
  • Anta sökanden till utbildningen
  • Pröva frågor om tillgodoräknande
  • Utfärda examens- och utbildningsbevis
  • Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs
  • Fastställa kursplaner för utbildningen